Heavy-Duty Vortex Mixers
Heavy-Duty Vortex Mixers
Heavy-Duty Vortex Mixers
Heavy-Duty Vortex Mixers
Heavy-Duty Vortex Mixers
Heavy-Duty Vortex Mixers

(Click để xem hình lớn)

Máy trộn

Heavy-Duty Vortex Mixers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model Control Duty Rating Orbit Speed Range
VXHDDG Digital Continuous 0.2 in (4.9 mm)

On Mode, 300 rpm – 2500 rpm;

Touch Mode, 300 rpm – 3500 rpm

VXHDAL Analog

0918 03 8581