Rocking & Waving Shakers
Rocking & Waving Shakers
Rocking & Waving Shakers
Rocking & Waving Shakers
Rocking & Waving Shakers
Rocking & Waving Shakers

(Click để xem hình lớn)

Máy lắc Tròn - Ngang

Rocking & Waving Shakers

Lấy báo giá

Thông số kỹ thuật

Model  Motion Capacity Speed Range Control
SHRK07AL1 Rocking, 0 – 15°   7.3 kg   1 rpm – 75 rpm Analog  
SHRK07AL2
SHRK04DG 4.5 kg  1 rpm – 50 rpm Digital 
SHWV02AL  Waving, 0 – 16°  2.3 kg   1 rpm – 75 rpm  Analog 
SHWV02DG Waving, 0 – 20° 1 rpm – 30 rpm Digital 

0918 03 8581